Taisyklės ir sąlygos

1. APIBRĖŽIMAI

1.1 „Įmonė“ yra 24DNR.

1.2 „Klientas“ yra fizinis asmuo, įmonė, juridinis ar nepriklausomas asmuo, užsakantis Paslaugą.

1.3 „Paskirtas asmuo“ yra Paraiškos formoje nurodytas asmuo, kuriam bus pateikti testo rezultatai.

1.4 „Mėginių ėmėjas“ yra asmuo, kuris ima mėginius.

1.5 „Paslauga“ – tai vienas ar daugiau Bendrovės reklamuojamų Bendrovės DNR ar genetinių tyrimų.

1.6 „Paslaugų užsakymas“ – tai Bendrovės paslaugų užsakymo pateikimas asmeniškai, telefonu, laišku, elektroniniu paštu, užsakymo formos užpildymas ar kitu būdu.

1.7 „Kaina“ yra kaina, nurodyta galiojančiame Bendrovės Paslaugų kainoraštyje.

1.8 „Komplektai“ yra Klientui pateikiami mėgnių rinkiniai.

2. ŠIŲ SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1 Šios sąlygos taikomos neįtraukiant visų kitų sąlygų, įskaitant tas, kurias Klientas gali taikyti pagal bet kokią sutartį, pirkimo užsakymą, užsakymo patvirtinimą ar panašų dokumentą.

yra laikomi Kliento pasiūlymu pirkti Paslaugas pagal šias sąlygas. Laikoma , kad Bendrovė nepriėmė jokio pasiūlymo, kol Klientas nesumokėjo už užsakytą Paslaugą. Mokėjimas laikomas neabejotinu įrodymu, kad Klientas sutinka su Paslauga pagal šias sąlygas.

3. ŠIŲ SĄLYGŲ DALIS

3.1 Jokios kitos sąlygos, išskyrus tas, kurios yra šiose sąlygose, nebus laikomos įtrauktomis į šias sąlygas arba jų dalimi, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas ir bet kuris Bendrovės įgaliotas asmuo susitaria raštu.

3.2 Šios sąlygos neturi įtakos įstatyme numatytoms Kliento, kaip vartotojo, teisėms.

3.3 Jei kuri nors šių sąlygų dalis yra laikoma nepagrįsta, negaliojančia ar kitaip neįgyvendinama teisminiame, arbitražiniame ar panašiame procese, šalys siekia, kad likusių šių taisyklių ir sąlygų dalių įvykdymas nebūtų paveiktas.

3.4 Visi Kliento susitarimai, kuriuose yra daugiau nei vienas asmuo ar subjektas , yra solidarios.

4. ĮMONĖS ATSAKOMYBĖS

4.1 Bendrovė stengsis, kad bandymus atliktų laboratorija, akredituota pagal ISO 17025 ir (arba) AABB standartą, jei įmanoma arba įmanoma.

4.2 Bendrovė stengsis , kad testų rezultatai būtų prieinami Paskirtajam asmeniui per jos Standartinėms ir greitosioms paslaugoms nurodytą laiką. Bendrovės nurodytas apdorojimo laikas prasideda nuo mėginių gavimo laboratorijoje, o ne nuo mėginių gavimo bet kurioje administracinėje įstaigoje ar įmonės atstovo.

4.3 Bendrovė paprastai siunčia rinkinius Klientui įprastu paštu, nebent Klientas paprašys kitaip. Komplekto siuntimo kaina įskaičiuota į kainą. Kai kuriems tyrimams gali būti naudojami kiti pašto siuntimo būdai. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už vėlavimus, atsiradusius dėl pašto sistemos ar kurjerių tarnybų. Klientas turi informuoti Bendrovę, jei rinkinio negauna , ir tai per protingą laiką, kurio tikimasi iš tos šalies pašto sistemos.

4.4 Jei ne dėl Kliento kaltės Bendrovės jam arba jo Mėginių paėjui pristatytas Rinkinys atvykus sugenda arba buvo pažeistos sterilios pakuotės, Bendrovė nemokamai tiekia naujas. Sugedusius rinkinius Klientas turi grąžinti kartu su grąžinimo vežimu savo sąskaita ir aiškiai pažymėti kaip sugedusius, kad Bendrovė juos pašalintų .

4.5 Bendrovė išduos tik vieną rinkinį vienam Kliento užsakymui. Priklausomai nuo paskirties šalies už papildomus rinkinius bus taikomas administracinis mokestis (preliminarius mokesčius žr. 1 priede).

4.6 Jei ne dėl Bendrovės kaltės Kliento pateikti mėginiai nesukuria DNR profilio dėl nepakankamo DNR ar užteršto mėginio, bus taikomas pakartotinio mėginio ėmimo mokestis . Nestandartinio pavyzdžio atveju, be standartinio mokesčio, taikomos įprastos mažmeninės kainos.

4.7 Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovė negarantuoja galutinių DNR ryšio tyrimų rezultatų pateikimo. Neįmanoma numatyti santykių analizės rezultatų, kol ji nėra baigta. Bendrovė negali grąžinti pinigų Klientams, gavusiems neaiškius rezultatus.

4.8 Klientas supranta, kad nors konkretus bandymas, kurį atlieka Bendrovė, yra labai tikslus, kaip ir atliekant bet kokį testavimą, yra klaidų arba praleidimo galimybė. Todėl Klientas pripažįsta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Klientas galėtų pareikšti reikalavimą atlyginti žalą, atsiradusią dėl bet kokio Bendrovės veiksmo, nesvarbu, ar jis buvo neatsargus, ar kitoks, Bendrovės atsakomybė neviršija už testą sumokėtų išlaidų ir sutinka išlaikyti Bendrovė ir jos agentai, pareigūnai ir darbuotojai yra nepavojingi nuo bet kokių tolesnių pretenzijų ar žalos. Kliento teisės priklauso nuo to, kad Klientas per trisdešimt dienų nuo bandymo ataskaitos išsiuntimo Paskirtam asmeniui elektroniniu paštu praneš Bendrovei apie bet kokią klaidą ar praleidimą . Bet kokia atsakomybė, kylanti pagal šį skirsnį (4.8), bus apribota Paslaugos, dėl kurios sudaryta sutartis , kaina.

4.9 Bendrovė neatsako už jokius Kliento ar bet kurio kito asmens patirtus nuostolius ar žalą dėl testo rezultatų pranešimo Paskirtam asmeniui ar kitiems įgaliotiems asmenims, nebent Bendrovė buvo aplaidi.

4.10 Bendrovė nėra atsakinga už jokį bandymo paslaugų teikimo nesėkmę ar vėlavimą dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, Dievo veiksmą, potvynį, sausrą, audrą, karą, kolektyvinius veiksmus, streiką, lokatą, įrangos, sistemų ar prieigos prie tinklo gedimas, gaisras, sprogimas, terorizmas, sabotažas ar kitas įvykis, kurio jis negali kontroliuoti.

4.11 Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas, jei turi pagrįstų priežasčių manyti, kad biologiniai mėginiai buvo arba bus gauti neteisėtai, arba rezultatai bus panaudoti neteisėtam, netinkamam ar neetiškam tikslui arba yra interesų konfliktas su esamo Kliento, arba Bendrovės Paslaugų kokybei kitu atveju gali kilti pavojus, arba ji turi kitų pagrįstų priežasčių tai daryti.

4.12 Bendrovės pateiktos bandymų ataskaitos bus įteiktos Paskirtam asmeniui. Visi išbandyti asmenys turės teisę gauti ataskaitos kopiją. Rašytiniai pranešimai Nominuotam asmeniui bus siunčiami el. paštu, jei nenurodyta kitaip.

4.13 Bendrovė pasilieka teisę skelbti rezultatus ir (arba) juos aptarti su:

  1. a) visi tikrinti asmenys; arba
    b) jei tiriamas asmuo yra vaikas, motina arba kitas asmuo, atsakingas už vaiką, jei paskirtas asmuo ar kitas įgaliotas asmuo be pagrįstos priežasties neperdavė rezultatų tiriamiesiems.

4.14 Bendrovė siekia visada teikti aukštos kokybės Paslaugas. Jei Klientas nepatenkintas gauta Paslauga , savo skundą Bendrovei turi pateikti raštu. Bendrovė stengsis nedelsiant išnagrinėti bet kokį skundą ir paaiškinti Klientui poziciją. Bendrovė padarys viską, kad išspręstų bet kokius skundus ar rūpesčius; tačiau bet koks vadovybės sprendimas yra galutinis.

5. KLIENTO ATSAKOMYBĖS

5.1 Klientas yra atsakingas už tai, kad tikrinami asmenys Bendrovei pateiktų visus būtinus tapatybės dokumentus (jei to reikalaujama), teisingas medžiagas ar pavyzdžius ir visiškai, tiksliai ir įskaitomai užpildytų visus Bendrovės prašomus dokumentus. Jei to nepadarysite, bandymo rezultatai gali vėluoti arba gali atsirasti netikslumų, o tai gali turėti įtakos įrodomajai bandymo rezultatų vertei. Tokiomis aplinkybėmis Bendrovė nėra atsakinga už tokį vėlavimą ar netikslumą. Bendrovė neprisiims jokios atsakomybės, kol situacija nebus ištaisyta ir pinigai nebus grąžinti.

5.2 Gavusi prašymą, Bendrovė stengsis suteikti Klientui kuo daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas ir kuo išsamesnį vaizdą apie tai, ką rezultatai rodo ir nerodo, tačiau Klientas turi nuspręsti, ar Bendrovės siūloma Paslauga yra ar ne. tinka bet kokiam konkrečiam tikslui ir, jei reikia, prieš užsakant testą, Bendrovė pataria pasinaudoti teisine ar kita konsultacija.

5.3 Klientas (arba jo mėginių ėmėjas) yra atsakingas už bet kokios teisinės konsultacijos, reikalingos siekiant užtikrinti, kad jis turi teisę turėti ir gauti Bendrovei analizei perduotus biologinius mėginius, gavimą. (Jei esate JK gyventojas, daugiau informacijos apie HTA rasite 5 priede).

5.4 Klientas sutinka atlyginti Bendrovei visas pretenzijas, išlaidas ir bet kokius nuostolius ar žalą, kurią Bendrovė patyrė dėl to, kad Klientas (ar jo Mėginių ėmėjas) perdavė Bendrovei bet kokius pavyzdžius, kurie nebuvo teisėtai gauti.

5.5 Klientas įsipareigoja, kad visa informacija, pateikta Bendrovei Paslaugos užsakymo tikslais, yra teisinga ir kad bet kokia kredito / debeto kortelė, naudojama atsiskaityti už Paslaugą, priklauso jam (arba kad jis turi savininko teisę ją naudoti atsiskaitymui). Paslaugai).

5.6 Klientas garantuoja, kad turi teisę teikti Bendrovei visą informaciją ir duomenis, ir atlygins Bendrovei visas pretenzijas dėl informacijos ar duomenų pažeidimo, konfidencialumo pažeidimo ar bet kokių trečiųjų šalių pateiktų duomenų apsaugos įstatymų nesilaikymo. .

5.7 Klientas yra atsakingas už tai, kad Paskirtas asmuo žinotų apie konfidencialumo poreikį ir kad jis neatskleistų ataskaitos turinio niekam, išskyrus tuos , kurie yra įgalioti testuotų asmenų. Taip pat žr. aukščiau esantį 4.12 punktą.

5.8 Klientas turėtų sudaryti sutartį su Bendrove tik tuo atveju, jei sutinka laikytis šių sąlygų.

6. MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS

6.1 Bendrovės paslaugų kaina yra Bendrovės nustatyta ir kartkartėmis peržiūrima, ir yra detalizuojama Bendrovės galiojančiame kainoraštyje. Bendrovės kainoraštis pateikiamas interneto svetainėje arba paprašius.

7. MOKĖJIMAS IR ATŠAUKIMAS

7.1 Bendrovė nepriims iš Kliento Paslaugų užsakymo tol , kol nebus gautas visas apmokėjimas.

7.2 Atsiskaitant kredito kortele mokesčius kredito kortele perima Bendrovė. Taikant visus kitus mokėjimo būdus, Klientas yra atsakingas už visus mokesčius, patirtus atliekant mokėjimo operaciją. Visos Bendrovės gautos lėšos turi atitikti visą Kainoraštyje nurodytą kainą ir atėmus bet kokius mokesčius, kol Bendrovė pradės teikti paslaugą.

7.3 Klientas turi tris mėnesius atsiųsti savo pavyzdžius iš Paslaugos užsakymo (vadinamas galiojimo terminu). Jei Klientas per šį laikotarpį neišsiųs pavyzdžių, sąskaita bus uždaryta . Bendrovė ims pakartotinio aktyvavimo mokestį, kad iš naujo atidarytų sąskaitą ir apdorotų bet kokius mėginius, išsiųstus pasibaigus galiojimo laikui. Po vienerių metų paskyra bus ištrinta ir iš naujo suaktyvinti nebus galima.

8. GRĄŽINIMO POLITIKA

8.1 Jei Paslauga atšaukiama , kol Bendrovė Klientui neišduoda rinkinio, bus grąžintos visos sumokėtos sumos.

8.2 Jei Paslauga atšaukiama po to, kai Bendrovei Klientui išduoda Rinkinį, bet prieš Klientui grąžinant pavyzdžius, taikomas pašto ir administravimo mokestis. Tai galioja tik galiojimo laikotarpiu.

8.3 Jei Paslauga atšaukiama gavus pavyzdžius į įmonę, pinigai negrąžinami.

8.4 Dėl individualizuoto rinkinio pobūdžio, kuris yra pritaikytas kiekvienam Klientui, Paslaugai netaikomos nuotolinės prekybos taisyklės.

9. LAIKAS IR PRISTATYMAS

9.1 Bendrovės nurodytos analizės užbaigimo ir rezultatų ataskaitų pateikimo datos yra tik orientacinės. Bendrovė neatsako Klientui už vėlavimą teikti Paslaugą ir bet kokius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusią dėl vėlavimo.

10. KITI KLAUSIMAI

10.1 Autorių teisės į visą Bendrovės parengtą literatūrą, dokumentaciją, ataskaitas ir tt išlieka jos nuosavybe.

11. DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMAS

11.1 Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, Bendrovė gaus, naudos, apdoros ir atskleis asmeninę informaciją apie Klientą tik tam, kad vykdytų savo įsipareigojimus teikti Paslaugą, dėl kurios numatyta sutartis, ir kitais susijusiais tikslais, įskaitant Kliento įrašų atnaujinimą, įstatymų numatytų grąžinimų analizę. , nusikalstamumo prevencija ir įstatymų bei norminių aktų laikymasis. Klientas turi teisę į Bendrovės turimų apie jį asmens duomenų kopiją ir tokius duomenis galima gauti nemokamai, nebent prašymas būtų laikomas per dideliu, tokiu atveju bus imamas administravimo mokestis (dėl mokesčių žr. 6 priedą).

11.2 Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Paslaugai teikti Bendrovė taip pat gali būti pareikalauta atskleisti Kliento asmens duomenis su juo tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems tretiesiems asmenims. Šis perdavimas gali apimti kitas Grupės įmones, trečiųjų šalių agentus, filialus ir bandymų laboratorijas , bet tuo neapsiribojant . Bendrovė neatskleidžia asmens duomenų jokioms rinkodaros akcijoms. Duomenys perduodami tik įgaliotiems darbuotojams ar agentams, kuriuos būtume įsitikinę, kad jie užtikrina tam tikrą duomenų apsaugos lygį. Jei nesutinkate su duomenų perdavimu trečiosioms šalims, nesinaudokite mūsų Paslaugomis.

11.3 Dėl Bendrovės tarptautinių operacijų Klientas pripažįsta ir sutinka, kad mes galime perduoti Kliento duomenis trečiosioms šalims iš užsienio į kitas šalis, kad galėtume teikti Paslaugą.

11.4 Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Bendrovė turi teisę naudoti visus Kliento pateiktus DNR mėginius ir kad visi likę mėginiai ir popierinė dokumentacija bus sunaikinti laikantis laboratorijos standartinių darbo procedūrų ir teisės aktų reikalavimų. Duomenų saugojimas teikiant Paslaugą grindžiamas sutarties, kurią duomenų subjektas būtų pasirašęs, vykdymu . Ne grandinės / teisiniais atvejais duomenų subjektai gali prašyti ištrinti visus duomenis ir rezultatus. Pateikus prašymą, duomenys ištrinami per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Duomenų subjektas būtų informuojamas apie priežastį, dėl kurios, jei įmanoma, minėtas prašymas nebūtų priimtas. Klientas turi teisę bet kada Paslaugos teikimo metu ir po jos teirautis, kaip yra tvarkomi jo duomenys.

11.5 Klientas turi teisę atšaukti Sutikimą bet kuriuo Paslaugos teikimo etapu susisiekdamas su mumis raštu arba el. Mokesčiai bus taikomi pagal 7 skirsnį.

11.6 Klientas pripažįsta ir sutinka laikytis mūsų privatumo politikos sąlygų, pateiktų įvairiose mūsų įmonės svetainėse Privatumo politikoje puslapis .

12. JURISDIKCIJA IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

12.1 Sutarčiai tarp Bendrovės ir Kliento, kaip patvirtina šios sąlygos ir sąlygos, galioja JAV įstatymai ir teismai ir ji turi išimtinę jurisdikciją bet kokiai pretenzijai ar ginčui, kylančiam iš sutarties.

Shopping Cart